MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als een van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld. En ook onze medewerkers geven aan dat ze het belangrijk vinden om dit engagement mee op te nemen. Allemaal samen leverden we de voorbije jaren tal van inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verbeteren. Maar we willen nog meer doen. Daarom heeft WILLEMEN GROEP als een van de eerste Belgische bedrijven het SDG-charter van de Verenigde Naties ondertekend. Daarin staan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd. We zijn trots dat we het Belgische hoofdstuk van dat charter mee vormgeven.

De SDG (Sustainable Development Goals) zijn een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. De VN deed om die reden een oproep, zowel in de privé- als in de publieke sector, om medestanders te vinden die willen helpen hun doelstellingen waar te maken. Willemen Groep twijfelde niet en toonde snel engagement. Als groep vinden we het evident om mee te werken aan actiepunten zodat we onze wereld kunnen transformeren tot een betere plek voor iedereen.

Om de 17 doelstellingen op een overzichtelijke wijze te overlopen, verdeelden we die in vier clusters: ongelijkheid, gezondheid, onderwijs en milieu. Hieronder vind je ons overzicht terug op welke wijze Willemen Groep actie onderneemt om die doelen mee waar te maken.
 


Ongelijkheid start vaak bij armoede. Mensen die in armoede leven hebben meestal een beperktere toegang tot onderwijs en andere publieke instellingen, zijn regelmatig slachtoffer van sociale discriminatie en vinden vaak geen stem in de politieke besluitvoering. Om die ongelijkheid te bestrijden, is het belangrijk dat iedereen ter wereld kansen op werk heeft tegen degelijke arbeidsvoorwaarden.

Willemen Groep draagt haar steentje bij door iedereen kansen te bieden voor onze groep te werken.

Tewerkstelling in het buitenland: Willemen Groep is in toenemende mate actief in het buitenland. In sommige landen is er enkel een klein of zelfs geen sociaal vangnet aanwezig. Daardoor is het in het buitenland onze ambitie lokaal zoveel mogelijk medewerkers aan te werven en dit tegen goede arbeidsvoorwaarden. We leiden lokale arbeiders vaak verder op, zodat ze in hun vak kunnen groeien en hun vaardigheden kunnen perfectioneren.

Inschakelbedrijven: Willemen Groep voert een actief beleid op vlak van sociale economie. Enkele van onze bedrijven zijn erkend als inschakelingsbedrijf, een erkenning die je als organisatie ontvangt wanneer je een actieve betrokkenheid toont om langdurig werklozen een kans te geven op een langlopende tewerkstelling. De medewerkers die we onder dit statuut tewerkstellen, zijn niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs.

IBO- en GIBO-statuut: Een aantal van onze medewerkers werken onder het IBO- (Individuele Beroepsopleiding voor Werkzoekenden) of GIBO- (Gespecialiseerde IBO voor menen met een arbeidshandicap) statuut. Die medewerkers krijgen interne begeleiding en verdere opleidingen zodat ze volwaardige leden van ons bedrijf worden.

“Ik kon geen universiteitsdiploma voorleggen, maar de groep zag verder dan een stuk papier waardoor ik me tot IT-developer heb kunnen ontplooien.”
Lars, medewerker met IBO-statuut

Non-discriminatie in het rekruteringsbeleid: Willemen Groep vindt het uiterst belangrijk om niemand, noch negatief noch positief, te discrimineren in ons rekruteringsbeleid. Er geldt slechts één principe: de beste kandidaat krijgt de job. Daarbij kijken we niet naar geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst, leeftijd of seksuele geaardheid. Een mooie indicator daarvan is dat de groep medewerkers van meer dan 30 verschillende nationaliteiten telt.

Gezondheid is een onderwerp dat we als vanzelfsprekend beschouwen totdat we met het tegendeel worden geconfronteerd. De bouwsector is een gevaarlijke werkomgeving waar ongevallen in een klein hoekje schuilen. Om die reden organiseren we regelmatig sensibiliseringscampagnes en gebruiken we verscheidene hulpmiddelen om onze medewerkers hun bewustzijn rond dit thema aan te scherpen.

GO FOR ZERO: Elk ongeval is er één teveel, daarom hebben we tot doel het aantal arbeidsongelukken met verlet te reduceren tot nul. Naast onze permanente veiligheidscampagne GO FO ZERO investeert de groep veel in bijscholingen. Jaarlijks vinden er opleidingsdagen plaats voor onze bouwvakkers en wegenwerkers. Daarnaast moeten zij maandelijks aanwezig zijn op de toolboxmeetings van hun werf. Ze krijgen tijdens die vergadering een toelichting over een variëteit aan onderwerpen en telkens worden ze bewust gemaakt over reële gevaren.

Opleidingsdag 2016 in De Schorre, Boom

“Elk ongeval kan vermeden worden en iedereen heeft daar een rol in te vervullen: van bouwvakker over werf- of projectleider tot de directie.”
Peter, Hoofd van de Interne Preventiedienst

Safe Forward: De verantwoordelijkheid voor onze medewerkers stopt niet wanneer zij het kantoor verlaten of de werfhekken achter zich toetrekken. Ook op de baan willen we zorgen dat iedereen goed geïnformeerd en gesensibiliseerd is. Belgische cijfers tonen aan dat de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen in ons land plaatsvinden op de baan. Sinds eind 2016 schenken we daarom extra aandacht aan dit thema aan de hand van onze verkeersveiligheidscampagne Safe Forward.

Drinkbaar water en hygiënische sanitaire voorzieningen: Drinkwater is een basisrecht, maar toch zijn er nog steeds 2,1 miljard mensen in de wereld die geen toegang hebben tot zuiver water. Willemen Groep steunt de ngo Protos, via Ondernemers voor Ondernemers, met een project in Oost-Congo. Op het programma staan onder andere de bouw van 10 waterkiosken en het voorzien in sanitaire voorzieningen op verschillende scholen.

“Integraal waterbeheer is een voorwaarde voor ondernemerschap. Zonder duurzame technologieën en betrouwbare infrastructuur is lokaal ondernemershap onmogelijk.”
Ondernemers voor Ondernemers vzw

"Door drinkbaar water in Afrikaanse dorpen te brengen, verbeteren we heel concreet de welvaart van veel mensen."
Filip, Administratief Directeur

Gezonde medewerkers: Het verkrijgen en behouden van een gezonde levensstijl is een moeilijke opgave. In veel consumptiegoederen zit suiker, veel mensen doen zich graag eens tegoed aan een glaasje alcohol en rokende burgers zijn nog niet uit het straatbeeld weg te denken. Daarom vinden we het evident om verschillende initiatieven te organiseren om bovenstaande zaken binnen onze bedrijfsomgeving in te perken. Als eerste initiatief geven we alle medewerkers een waterfles cadeau op hun eerste werkdag. We willen hen op die manier aansporen om water te drinken in plaats van te kiezen voor suikerhoudende dranken. Verder vinden we het logisch dat de consumptie van alcohol verboden is tijdens de werkuren. Tot slot zijn sinds 2017 alle terreinen van de groep volledig rookvrij. Onder volledig verstaan we de kantoorgebouwen, de werfketen, alle werkruimten en ook de terreinen rond de kantoren.

Degelijk onderwijs is een essentiële voorwaarde tot het verbeteren van mensen hun levensstandaarden en om te kunnen bouwen aan een duurzame samenleving. Op te veel plekken ter wereld is onderwijs nog steeds een privilege. In veel landen vertaalt dit zich zelfs in een mannenprivilege, want vrouwen worden proportioneel vaker de toegang tot onderwijsinstellingen ontzegd. Dit is een mistoestand die dringend de wereld uit moet. Onze groep hecht ontzettend veel belang aan het continu leren en dit zonder enige vorm van discriminatie.

Youca: Youth for Change and Action – de vroegere Zuiddag – is een organisatie voor en door jongeren die hen stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens de Youca-dag gaan ongeveer 15.000 middelbare schoolstudenten tussen 15 en 18 jaar aan de slag bij bedrijven. Hun dagloon gaat naar projecten ter ondersteuning van jongeren in het buitenland. Willemen Groep vult die dag met plezier een heel aantal vacatures in om Youca te steunen.

Willemen Academy: Willemen Groep wil haar medewerkers alle kansen bieden om zich verder te kunnen ontplooien. Daarom riepen we in 2012 Willemen Academy in het leven om zo een intern opleidingsinstituut te kunnen bieden aan ons personeel. We willen het maximale potentieel uit onze medewerkers naar boven halen en hen laten meegroeien met het bedrijf. Via de Academy krijgen ze de mogelijkheid een tweejarige Masterclass of Advanced Masterclass te volgen.

Cedric Willemen Award: Jaarlijks reikt Willemen Groep, in samenwerking met Contour en kunstencentrum nOna, een award uit aan een beloftevolle jonge audiovisuele kunstenaar. De winnaar van de award ontvangt een geldprijs en krijgt verdere begeleiding door nOna. Op die manier willen we jonge filmmakers stimuleren om zich verder te ontplooien.

“Kansen geven aan jong talent en hen helpen ontplooien is een kernwaarde in de bedrijfscultuur van Willemen Groep.”
Bram, Communicatieverantwoordelijke

We moeten dringend maatregelen nemen ter bevordering van ons klimaat. Onze planeet kreunt onder vervuiling en verontreiniging. Dieren en planten hebben het moeilijk en er verdwijnen steeds meer soorten aan een snel tempo. Overal ter wereld dringen investeringen in duurzame energie en in groenere infrastructuur zich op. Er is een mentaliteitswisseling nodig om levensstijlen en bijhorende consumptiepatronen bewuster te organiseren. Dit is een globaal thema waar we enkel het verschil kunnen maken wanneer globaal het besef groeit dat we duurzamer met onze planeet moeten omspringen.

Willemen Groep is zich al lange tijd bewust van bovenstaande problematieken en tracht door middel van een hele reeks initiatieven, waar mogelijk, het verschil te maken.

Hybride battery packs: Op onze werven maken we steeds vaker gebruik van hybride battery packs om bewuster om te gaan met overtollige energie. Die slagen we op met een generator (of hybride battery pack) in een externe batterij. De batterij staat voortdurend stroom af en start de generator enkel op bij een hoge stroomvraag. Zo springen we efficiënter om met energie, genereren we minder CO2-uitstoot dan bij een dieselgenerator en ondervindt de omgeving minder geluidsoverlast.

Milieumanagement: Veel van de acties die Willemen Groep neemt rond milieu kaderen in het milieumanagementsysteem ISO14001. Dit is een reeks van internationale, vrijwillige milieumanagement standaarden, normen en gidsen om bedrijven een kader aan te bieden om hun milieumanagement beter te organiseren.

BREEAM: Dit staat voor Building Research Establishment Environmental Assesment Method. Het is een methode, ontwikkeld door het Britse BRE, om op objectieve wijze de duurzaamheid van bouwprojecten te evalueren en quoteren. Willemen Groep levert steeds meer gebouwen met een BREEAM-certificaat van ‘Very good’ tot ‘Excellent’ op. Een van die opgeleverde bouwwerken is Campus Zuid van Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Dit was tegelijkertijd het eerste schoolgebouw in Vlaanderen met dit certificaat. Ook de Belgische ambassade in de Marokkaanse hoofdstad Rabat zal dit label dragen.

Passieve gebouwen: Willemen Groep blijft bouwen aan haar expertise in de passiefbouw. Passieve gebouwen zijn heel energiezuinige bouwwerken die een optimaal zomer- en wintercomfort bieden. De energievraag van dit soort gebouwen is heel laag, maar de bouw ervan vergt heel wat expertise. Enkele voorbeelden van passiefbouw binnen Willemen Groep zijn de Astrotoren, de Belgische ambassade in Kinshasa en het sportcentrum Nelson Mandela in Neder-Over-Heembeek.

Eigen asfaltproductieplants: Willemen Groep beschikt over vijf asfaltproductieplants die de laatste jaren allemaal op gas zijn overgeschakeld. Als groep vinden we het heel belangrijk om onze impact op de omgeving tot een minimum te bepreken. Daarom voldoen onze installaties aan de strengste eisen op vlak van geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht.  Aswebo was daarenboven het eerste bedrijf in België met de AVT-erkenning. AVT staat voor ‘Asfalt Verlaagde Temperatuur’ en is een milieuvriendelijkere variant op standaard asfalt, omdat de productie ervan op een lagere temperatuur gebeurt.

Bijenkasten: Het gaat niet goed met de bijenpopulaties in onze contreien. Die gaan tegenwoordig zienderogen achteruit: de voorbije jaren stierf gemiddeld 30% van de honingbijen. Terwijl de honingbij essentieel is om ons ecosysteem en de biodiversiteit in stand te houden. Als maatschappelijk verantwoorde speler heeft Willemen Groep daarom twee bijenkasten aan het hoofdkantoor laten plaatsen.

Car Free Day: Sinds enkele jaren is het een jaarlijkse traditie om deel te nemen aan de Car Free Day. Tijdens de dag stimuleren we zoveel mogelijk medewerkers om hun auto thuis te laten en te kiezen voor alternatieve vervoerswijzen: met de fiets, te voet, met het openbaar vervoer of al carpoolend. Als beloning voor hun inspanningen verwennen we het personeel onder andere met een gezonde lunch.

Groene vervoersmiddelen: Voor vergaderingen nabij de werkplek of korte verplaatsingen tijdens de middag kunnen de medewerkers gebruik maken van twee bedrijfsfietsen. De medewerkers met recht op een bedrijfswagen kunnen kiezen voor milieuvriendelijkere alternatieven: er zijn tegenwoordig hybride en CNG-wagens beschikbaar in ons wagenpark. Wie een bedrijfsvoertuig ter beschikking heeft, blijven we ook aansporen om regelmatig de fiets te nemen. Dit doen we door hen een kilometervergoeding aan te bieden als ze hun wagen in de garage laten.

Zonder partners is het niet mogelijk om veranderingen te verwezenlijken op globaal niveau. We zetten graag onze partners op een rij die het mogelijk maken dat onze groep kan helpen bouwen aan een betere wereld.

Voka is zich bewust van de belangrijke bijdrage die bedrijven kunnen leveren om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Om die reden riepen zij het VCDO-label in het leven: het Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen. Dit label wordt toegekend aan bedrijven die zich actief inzetten en hun beleid erop toespitsen om de 17 ontwikkelingsdoelstellingen haalbaar te maken. Willemen Groep is trots dat het sinds 2017 dit label mag dragen. We communiceren dit ook naar de buitenwereld toe door dit label in onze e-mailhandtekening te tonen. Op die manier willen we al onze stakeholders op de hoogte stellen van de duurzame initiatieven waar je als bedrijf aan kan deelnemen, want uiteindelijk hebben we allemaal een verantwoordelijkheid bij te dragen aan de creatie van een betere wereld voor iedereen.

Volgende partners faciliteren mee ons MVO-beleid:

 • Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
   
  Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
 • Respect - MVO - Logo Protos
   
  Respect - MVO - Logo Protos
 • Respect - MVO - Logo VOKA
   
  Respect - MVO - Logo VOKA
 • ISO 9001
   
  ISO 9001
 • Respect - MVO - Logo BREEAM
   
  Respect - MVO - Logo BREEAM
 • Respect - MVO - Logo Youca
   
  Respect - MVO - Logo Youca
 • Respect - MVO - Logo VCDO
   
  Respect - MVO - Logo VCDO