Kwaliteit, veiligheid en milieu

Kwaliteit

Kwaliteit kan je beschrijven en borgen in dagelijkse processen. Het blijft een werk dat nooit af is en het vraagt continue aandacht en continue verbetering. Vanuit ons ISO 9001-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bewaken we deze processen. De verantwoordelijkheid berust bij elke werknemer, maar de coördinatie gebeurt door ons KVM-team (Kwaliteit, Veiligheid, Milieu). Het KVM-team adviseert de directie in het bepalen van het beleid inzake kwaliteit, veiligheid en milieu, en bewaakt de uitvoering van dat beleid.

Onze Groep telt twee KVM-teams: één voor de business line Bouw en één voor de business line Infra. De coördinatoren van beide business lines overleggen regelmatig met elkaar om de uitvoering van het beleid af te stemmen, om afspraken te maken voor de projecten waar bedrijven uit de twee business lines samenwerken en om geleerde lessen uit te wisselen.

In feite maakt elk bedrijf voor zich een draaiboek van “de perfecte werf”, opdat alle werf- en projectleiders weten hoe ze die dienen aan te pakken.

veiligheid

Onze veiligheidsambitie is onze medewerkers, onderaannemers, leveranciers, partners elke dag opnieuw veilig thuis te laten komen. Elk ongeval is er één te veel. Daarom stellen we onder het motto ‘Go For Zero’ en ‘On The Road To Safety’ (BL Infra) alles in het werk om (arbeids)ongevallen te voorkomen. We werken vanuit een geïntegreerd Kwaliteits-, Veiligheids- en Milieubeleid (KVM), over alle bedrijven heen. Met onze KVM-app voor de melding van onveilige omstandigheden kunnen we kort op de bal spelen. Want elk (bijna-)ongeval moet gemeld worden. Daarbovenop motiveren we alle bouwvakkers en wegenwerkers om te waken over veiligheid en de nodige actie te ondernemen wanneer ze een mogelijk risico vaststellen. Binnen onze Groep is iedereen immers verantwoordelijk voor veiligheid.

KVM-managementsysteem

Al onze bedrijven in de cluster Algemene aannemingen hebben een gemeenschappelijk KVM-managementsysteem op groepsniveau. Dat houdt onder meer in dat onze bedrijven niet meer apart geauditeerd worden, maar per business line. De hercertificering van zowel de VCA** als de ISO 9001 en ISO 14001 werden zo al succesvol afgerond.

Veiligheidsopleidingen

Jaarlijks organiseren we een opleidingsdag voor onze bouwvakkers en onze wegenwerkers waarin verschillende veiligheidsthema’s aan bod komen. Naast de theoretische uitleg oefenen ze ook de praktische toepassing. Onze medewerkers krijgen specifieke vakopleidingen waarin ook aandacht is voor het veiligheidsaspect: vb. aanslaan en tillen van lasten, veilig werken op hoogte, gebruik van blusmiddelen, …

Iedere werfleider krijgt jaarlijks een EHBO-opleiding, net als een aangeduid teamlid in iedere ploeg. We verwachten ook van onze onderaannemers dat ze een geschoold EHBO’er in hun team hebben. Op iedere werf is een AED-toestel beschikbaar. Een keuze die al een leven heeft gered op een van onze werven.

Gerichte sensibilisering

We werken intensief samen met verzekeraar Allianz om te sensibiliseren op het vlak van veiligheid. Onze verzekeraar maakt jaarlijks analyses op basis van de ongevallenstatistieken om de werkpunten te achterhalen en vervolgens gerichte bewustmakingscampagnes, opleidingen, … te organiseren. Vanuit dezelfde optiek ondersteunen we voluit de sensibiliseringscampagne ‘Safety My Priority’ van de Confederatie Bouw.

Certificatie en audits

Sommige van onze bedrijven beschikken over een VCA** of VCA-P-certificaat, alle bouwvakkers hebben een basisopleiding en de projectleiding heeft een vol VCA-opleiding. VCA staat voor VGM (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) Checklist Aannemers.

Orde en netheid

Een slordige werf is per definitie een onveilige werf. Vanuit die wetenschap zetten we in op orde en netheid op elke werf. Dat betekent in eerste instantie dat we de werf dagelijks op orde houden door afval af te voeren naar de voorziene containers, materieel op te bergen in de materieelcontainer, … Verder dragen we zorg voor een overzichtelijke en ordelijke stockage van materialen, bekisting, stellingen, enz.

Milieu

Onze Groep neemt haar verantwoordelijkheid door in heel de bedrijfsvoering maximale waarde te realiseren met zo min mogelijk impact op milieu. Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen zonder negatieve gevolgen voor ecosystemen. We engageren ons voor een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent. We hechten veel belang aan het respect voor het milieu en willen de milieurisico’s die verbonden zijn aan onze activiteiten analyseren, evalueren en beheersen.

Onze directie verbindt zich tot het continu verbeteren van haar milieu-zorgprogramma volgens de ISO 14001, de CO2-Prestatieladder en het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen om de mogelijke hinder en negatieve impact op milieu en ecosystemen maximaal trachten te vermijden.

Ons engagement spitst zich voornamelijk toe op de volgende 5 domeinen:

  • CO2-reductie
  • Mobiliteit
  • Afvalbeleid
  • Waterbeheer
  • Samenwerking en kennisdeling

Zie ook onze rubriek 'Duurzaamheid'

video 

Willemen Groep - Go For Zero