Melding klokkenluider

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden. Met een duidelijke klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen. De klokkenluidersrichtlijn werd door de wet van 28 november 2022 geïmplementeerd in het Belgisch recht, met inwerkingtreding op 15 februari 2023 (hierna “Klokkenluiderswet”).

De nieuwe wet geldt voor elke persoon die, in een professionele context, een inbreuk vaststelt of redelijke vermoedens heeft dat er een inbreuk is of zal plaatsvinden die onder het materieel toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet valt (zoals hierna bepaald), en die hiervan melding wenst te maken

Willemen Groep hecht veel waarde aan de principes van deze klokkenluiderswetgeving en maakt haar intern meldkanaal daarom niet alleen toegankelijk voor haar werknemers, maar ook voor andere personen die in een andere hoedanigheid informatie over inbreuken die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, hebben verkregen. Meldingen kunnen gebeuren via dit online formulier.

Waarvoor kan je de klok luiden?

Overeenkomstig de Klokkenluiderswet kan je via dit online formulier inbreuken  of zaken melden waarvan men te goeder trouw meent dat deze een inbreuk betekenen op de volgende gebieden

 • overheidsopdrachten;
 • financiële diensten, producten en markten, voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering;
 • productveiligheid en productconformiteit;
 • veiligheid van het vervoer;
 • bescherming van het milieu;
 • stralingsbescherming en nucleaire veiligheid;
 • veiligheid van levensmiddelen en diervoeders, diergezondheid en dierenwelzijn;
 • volksgezondheid;
 • consumentenbescherming;
 • bescherming van de persoonlijke levenssfeer en persoonsgegevens, en beveiliging van netwerk- en informaticasystemen;
 • bestrijding van belastingfraude
 • sociale fraudebestrijding 
 • inbreuken waardoor de financiële belangen van de Europese Unie worden geschaad;
 • inbreuken in verband met de interne markt (mededinging en staatssteun,  vennootschapsbelasting of constructies die erop gericht zijn onterecht een belastingvoordeel te krijgen).

Hoe doe je een melding?

Meldingen die onder het toepassingsgebied van de Klokkenluiderswet vallen, kunnen via het intern kanaal van Willemen Groep worden gemeld, door gebruik te maken van een speciaal formulier, dat hier beschikbaar wordt gesteld. Meldingen mogen ook mondeling of telefonisch gebeuren bij de meldingsbeheerder.

Wat met je privacy?

De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden. Wel kan Willemen Groep persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders. Meer over de privacy van de melder lees je in het document 'Klokkenluiderspolicy'.

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging ontvangt de melder feedback, meer bepaald de als opvolging geplande of genomen maatregelen en de redenen voor die opvolging.
 

Doe een melding