Melding klokkenluider

Europa wil het voor klokkenluiders eenvoudiger maken om onregelmatigheden in een organisatie of onderneming te melden. Met een duidelijke klokkenluidersrichtlijn wil het melders de nodige bescherming bieden en drempels wegnemen.

Dit geldt voor medewerkers, maar ook voor ex-werknemers, consultants, freelancers, stagiairs, sollicitanten, vrijwilligers, aandeelhouders en bestuurders. Ook (medewerkers van) klanten, partners, onderaannemers of leveranciers en derden genieten bescherming.

De Europese richtlijn zal nog worden omgezet in Belgische wetgeving. Willemen Groep hecht veel waarde aan de principes van deze klokkenluidersrichtlijn en neemt daarom het voortouw door zijn medewerkers, stakeholders (klanten, partners, onderaannemers, leveranciers) en derden nu al de kans te bieden om misstanden en onregelmatigheden compliant te melden via dit online formulier.

Waarvoor kan je de klok luiden?

De klokkenluidersrichtlijn mikt op overtredingen van regels die tot de bevoegdheid van de EU behoren. Dat gaat heel breed: witwassen van geld, privacy, milieubescherming, verduistering, belangenconflicten, manipulatie van bedrijfsdocumenten / balansen, antitrust- en mededingingswet, schendingen van gedragscodes op de werkplek, schendingen van de mensenrechten, etc.

Willemen Groep biedt zijn medewerkers, stakeholders en derden de mogelijkheid om daadwerkelijke of potentiële inbreuken op wettelijke regels en gedragingen die indruisen tegen de ethische waarden van het bedrijf of die strijdig zijn met het arbeidsreglement, te melden.

Hoe doe je een melding?

Medewerkers kunnen onregelmatigheden melden aan de Risk Manager en/of aan bestuurder Bram Willemen of via een formulier beschikbaar op het Willemen Service Portal (intranet). Externen vinden dit formulier hier. Meldingen mogen ook mondeling of telefonisch gebeuren.

Wat met je privacy?

De identiteit van de melder wordt te allen tijde vertrouwelijk gehouden. Wel kan Willemen Groep persoonsgegevens doorgeven aan externe adviseurs, bevoegde autoriteiten en toezichthouders. Meer over de privacy van de melder lees je in het document

Aan anonieme meldingen wordt in eerste instantie geen gevolg gegeven, al behoudt Willemen Groep zich het recht voor om deze meldingen toch verder te onderzoeken.

Wat na een melding?

Elke melder krijgt binnen 7 dagen na ontvangst van de melding een ontvangstbevestiging. Uiterlijk drie maanden na de ontvangstbevestiging wordt de uitkomst van het onderzoek meegedeeld. Deze termijn kan in complexe dossiers verlengd worden tot 6 maanden.
 

Doe een melding