Duurzaamheid

We onderschrijven de agenda van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die een kader aanreiken met 17 doelstellingen waaraan bedrijven, overheden en burgers kunnen bijdragen. Daarnaast nemen we vandaag al actie om ons voor te bereiden op de Europese Green Deal en de shift naar een meer circulaire economie. Aan de hand van onze bedrijfsvoering en de realisaties van onze groepsbedrijven zullen we elk jaar opnieuw bewijzen dat we dit engagement oprecht opnemen.

Onze engagementen komen er uit vanuit goed bestuur en onze purpose, maar ook als antwoord op een aantal trends en risico’s (niet-exhaustieve opsomming):

 • Klimaatverandering en schaarsheid grondstoffen
 • Green Deal
 • CO2-taxatie is geen verre toekomstmuziek meer
 • Regelgeving m.b.t. rapportering
 • Corporate social responsibility directive vanaf 2023
 • Circulaire materialen en bouwmethodes
 • Bouwindustrialisatie
 • De veranderende eisen van onze klanten
 • Veranderende verwachtingen van stakeholders (inclusief banken) en huidige en toekomstige werknemers
 • Strengere tenders waar duurzaamheidsaspecten en TCO-benadering een meer prominente rol spelen.
 • Wijzigende demografie en urbanisatie

Willemen Groep wil dé voorkeurspartner zijn die toekomstgerichte infrastructuurwerken, projecten en gebouwen realiseert op een efficiënte en klimaatbewuste wijze met zorg voor mens en maatschappij. Onze duurzame strategie hebben we op deze manier vormgegeven met drie focuspunten:

EFFICIËNT EN TOEKOMSTGERICHT BOUWEN  KLIMAATACTIE EN DUURZAAMHEID  MENS EN MAATSCHAPPIJ
 

De SDG's in een notendop
De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een globale agenda voor duurzame ontwikkeling waar burgers, bedrijven en overheden samen kunnen toe bijdragen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Hierbij staat de hele samenleving centraal.

De SDG’s werden in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties. De agenda zou tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden. De SDG’s bestaan uit 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Bij deze 17 SDG’s zijn er verscheidene waarop Willemen Groep een positieve impact kan hebben; die positieve impact willen we dan ook maximaal versterken. Voor andere SDG’s is het zaak om onze
negatieve impact gericht te beperken.

Onze prioritaire SDG’s waar we in 2021 met het SDG Champion-traject aan de slag gingen:

 • 3: Gezondheid en welzijn
 • 6. Schoon water en sanitair
 • 7. Betaalbare en duurzame energie
 • 8. Eerlijk werk en economische groei
 • 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12. Verantwoorde consumptie en productie
 • 13. Klimaatactie
 • 15. Leven op het land
 • 17: Partnerschap om doelstelligen te bereiken


Van SDG Pioneer naar SDG Champion
Onze directie verbindt zich tot het continu verbeteren van haar milieu-zorgprogramma volgens de ISO 14001, de CO2-Prestatieladder en het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Onze Groep was in 2017 één van de eerste Belgische bedrijven om het SDG-charter van de Verenigde Naties te ondertekenen. Drie jaar later, in 2020, verkregen we het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’. Een erkenning waar we trots op zijn, maar onze ambities reiken verder. Daarom zijn we in 2021 in het SDG Champion-traject gestapt. Dat gaat nog een stap verder dan SDG Pioneer.

 

Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame en kwalitatieve samenleving en wereld.
Tom Willemen
Voorzitter

CO2-reductie

Opdrachtgevers van bouwprojecten stellen terecht steeds vaker eisen met betrekking tot duurzaamheid. Het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk is daar één van. Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint om er vervolgens doelstellingen aan te koppelen die in lijn liggen met de Europese Green Deal.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bedrijven en overheden aanzet om CO2 op structurele wijze te reduceren en dit zowel binnen de bedrijfsvoering, als in projecten en in de toeleveringsketen. De CO2-Prestatieladder wordt in België en Nederland gebruikt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument en bestaat uit 5 niveaus. TBij niveaus 1 tot en met 3 richt een organisatie zich op de uitstoot van de eigen organisatie en alle projecten. Bij niveaus 4 en 5 wordt ook aandacht besteed aan CO2-uitstoot in de keten en sector.

Kumpen heeft als eerste bedrijf uit de groep het certificatieproces voor niveau 5 succesvol afgerond samen met Bureau Veritas. Dit resulteerde begin 2022 in de uitreiking van het CO2-bewust certificaat niveau 5 volgens het Handboek CO2-Prestatieladder 3.1.

Willemen Infra is eind 2021 gestart met het certificatieproces voor niveau 4 en heeft dit begin 2022 behaald. De ambitie is om ook niveau 5 te behalen in 2023.

Willemen Groep
I
n de hele Groep werd in 2022 in totaal 40.513 ton CO2 uitgestoten, wat 6.147 ton of 13% minder is dan in 2019. Dit overzicht omvat alle  Belgische bedrijven in onze Groep.

Business Line Bouw
De BL Bouw heeft de ambitie om haar energieverbruik te verminderen en daarbij specifiek te focussen op het verminderen van het werfverbruik en het wagenpark. We streven naar een CO2-reductie van 20% tegen eind 2024 in relatie tot de omzet en de uitstoot in 2019.

Deze ambitie wordt onderbouwd door specifieke subdoelstellingen, namelijk het reduceren van het brandstofverbruik binnen het wagenpark met 15%. Daarnaast wordt gestreefd naar een reductie van 15% in het gebruik van bedrijfsmiddelen, zoals stookolie. Ook het elektraverbruik op kantoor en werven werd in 2022 met bijna 100% gereduceerd, wat resulteert in een reductie van 6% van de totale CO2-footprint. Ten slotte wordt gestreefd naar een vermindering van 75% in het zakelijk vliegverkeer.

Business Line Infra
De BL Infra had als ambitie om tegen eind 2022 een CO2-reductie van 10 procent te realiseren in relatie tot de omzet ten opzichte van de uitstoot in 2019. Dit willen ze onder andere bereiken door de omschakeling naar Belgische groene stroom voor de asfaltcentrales en alle andere  activiteiten, optimalisatie van de asfaltcentrales en logistiek/mobiliteit en het van vernieuwen materieel door stroomgroepen te vervangen door vaste aansluitingen.

Om deze doelen te bereiken zijn diverse maatregelen getroffen. Enerzijds is de energievoorziening verduurzaamd door over te stappen op groene stroom uit België en zijn de bestaande centrales vergeleken met Best Beschikbare Technieken (BBT)-studies. Anderzijds is er aandacht besteed aan duurzame infrastructuur, zoals het gebruik van lage temperatuur asfalt en maximale isolatie. Ook het wagenpark is verduurzaamd door de overstap naar elektrische en hybride voertuigen en er is rekening gehouden met woon-werkafstanden, bandenspanning en ecodriving.
Voor het ketenpark, werven en kantoren wordt er gebruik gemaakt van energiezuinige werfketen met betere isolatie en bewegingsmelders op verlichting. Er komt een energiemonitoringsysteem voor werven en plaatsing van timers. Er wordt gekeken naar het gebruik van hybride generatoren bij stroomgroepen of als versterking van de beschikbare netstroom. Tenslotte worden werven zoveel mogelijk aangesloten
op de netstroom en voorzien van elektriciteit van 100% groene Belgische stroom.

Als Willemen Infra is het onze missie om onze impact op het milieu te verminderen en dit te communiceren naar onze stakeholders. Om deze reden hebben we de intentie om onze CO2-uitstoot met 20% (voor scope 1 en 2) te reduceren ten opzichte van de uitstoot in 2019 (in relatie tot onze omzet) voor de periode 2020 tot eind 2027.

Om dit doel te bereiken, hebben we verschillende reductiemaatregelen geïmplementeerd. Zo willen we 4% CO2-reductie behalen door de omschakeling naar Belgische groene stroom tegen eind 2022 voor de asfaltcentrales (scope 2). Daarnaast willen we ook 4% CO2-reductie realiseren door de optimalisatie van de asfaltcentrales en het gebruik van meer AVT. Voor alle andere activiteiten (scope 2) werd 1% CO2-reductie behaald door over te schakelen naar Belgische groene stroom tegen eind 2022.

We willen ook 6% CO2-reductie bereiken door de optimalisatie van onze logistiek en de vergroening van onze vloot. Daarnaast willen we ook nog eens 5% CO2-reductie realiseren door ons materieel te vernieuwen, de stroomgroepen te vervangen door vaste aansluitingen en het gebruik van HVO.

Door deze reductiemaatregelen te implementeren, kunnen we onze doelen op het gebied van duurzaamheid behalen en onze impact op het milieu verminderen. We zijn er trots op dat we ons steentje kunnen bijdragen aan het creëren van een duurzamere toekomst en we zullen onze stakeholders blijven informeren over onze voortgang op dit gebied.

Business Line Technieken
De afdeling Funderingen wil het energieverbruik verminderen en daarbij focussen op het materieel en de bedrijfswagens. In 2022 is de CO2-uitstoot in relatie tot de omzet met 28 % gereduceerd tov 2019.

De afdeling Techniek & Onderhoud wil het energieverbruik verminderen en daarbij focussen op de bedrijfswagens. In 2022 is de CO2-uitstoot in
relatie tot de omzet met 28 % gereduceerd tov 2019.

Publicaties:

Willemen Infra
Kumpen
Franki Construct

Mobiliteit

Binnen onze Groep hebben we 1.409 bedrijfsvoertuigen: 727 personenwagens, 566 bedrijfswagens en 116 vrachtwagens. We hebben een strategie en een planning uitgewerkt om dit wagenpark zuiniger en dus milieuvriendelijker te maken. We nemen daartoe volgende maatregelen:

Vergroening vloot
Onze medewerkers die in aanmerking komen voor een bedrijfswagen hebben de keuze uit milieuvriendelijke voertuigen, zoals plug-in hybride auto’s of volledig elektrische auto’s. Bij het bepalen van het meest geschikte brandstoftype voor de bedrijfswagen van een medewerker kijken we samen met de bestuurder naar een Total Cost of Ownership-berekening en het rijprofiel. Het aandeel van deze ‘groene’ auto’s is inmiddels gestegen naar 62% van de totale keuzelijst.

Om onze medewerkers te stimuleren meer groene opties te kiezen, hebben we in 2022 ons laadpalennetwerk uitgebreid. We beschikken nu over 141 laadpunten verspreid over onze verschillende vestigingen. De elektriciteit voor deze laadpalen proberen we zoveel mogelijk te leveren via zonnepanelen. Er wordt tevens gewerkt aan een plan om het opladen van elektrische voertuigen op onze werven mogelijk te maken door gebruik te maken van mobiele laadpalen. Hierdoor kunnen onze medewerkers hun elektrische bedrijfswagens opladen terwijl ze werken op afgelegen bouwplaatsen zonder een vast laadpunt. We geloven dat deze maatregelen zullen bijdragen aan het verminderen van de CO2-uitstoot en het stimuleren van duurzame mobiliteit binnen onze organisatie.

Duurzame alternatieven
We willen niet enkel onze vloot vergroenen, maar ook duurzame alternatieven aanbieden en streven naar een zo duurzaam mogelijke mobiliteit van onze mensen. We stimuleren actief het gebruik van fietsen. Medewerkers die ervoor kiezen om hun auto thuis te laten en met de fiets naar het werk te komen, krijgen een fietskilometervergoeding, ook wanneer ze al een bedrijfswagen hebben. In 2022 werd een analyse gedaan op de sites Kontich en Mechelen waarbij de fietsinfrastructuur en bijhorende voorzieningen werden onderzocht. Dit resulteerde voor de site in Kontich in de installatie van een volledig nieuwe fietsenberging waar ook laadpunten voor elektrische fietsen zijn voorzien. Aan medewerkers zonder bedrijfswagen bieden we elektrische poolwagens aan zodat zij zich duurzaam kunnen verplaatsen naar andere vestigingen. Om de uitstoot van onze bedrijfsvoertuigen te verminderen nemen we een aantal initiatieven. Een eerste stap is het afstemmen van de locatie van onze werven op de woonplaats van onze project- en werfleiders en ploegen, om zo het aantal gereden kilometers te beperken. We moedigen carpoolen aan en proberen de bezettingsgraad van onze dienstvoertuigen zo hoog mogelijk te krijgen. Daarnaast hebben we thuiswerk opgenomen als een vast onderdeel van onze manier van werken. We hebben een beleid opgesteld om structureel en occasioneel thuiswerk mogelijk te maken voor de functies die hiervoor in aanmerking komen. Waar mogelijk wordt ook het online vergaderen tussen mensen van verschillende vestigingen aangemoedigd. Thuiswerk en online vergaderen zorgen samen voor een pak minder verplaatsingen.

Bewustwording
We zetten duurzame mobiliteit ook regelmatig in de kijker. Zo nemen we al een tiental jaar deel aan de Car Free Day. In 2022 hebben we dit uitgebreid tot deelname aan de hele Week van de Mobiliteit, in plaats van enkel de Car Free Day. Medewerkers die tijdens deze week voor een groener of alternatief vervoersmiddel kozen, maakten kans op een prijs. We lieten hen een enquête en een quiz invullen, beloonden de leukste foto’s van alternatieve manieren om naar het werk te komen en gaven mooie prijzen aan de mensen die de meeste kilometers aflegden met de fiets of te voet. Ook in onze Safe Forward-campagne – waarin via mailings verschillende thema’s rond verkeersveiligheid onder de aandacht worden gebracht – geven we regelmatig tips om zuiniger te rijden en verbruik onder controle te houden.

Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen. Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent
Franky Van den Berghe
Duurzaamheidsmanager

Afvalbeleid & CIRCULARITEIT

Afvalberg verminderen
Wij hechten veel belang aan het verminderen van afval en het bevorderen van een circulaire economie. Dit doen we onder andere door het
inzamelen van afvalstoffen op onze werven en het selectief sorteren van deze materialen. Hoewel we ervoor hebben gekozen om onze afvalstoffen als monostroom in te zamelen, is het soms niet mogelijk om stromen afkomstig van een sloop-, renovatie en/of bouwwerf selectief in te zamelen. In deze gevallen wordt de gemengde stroom ingezameld en naar onze afvalverwerker gebracht. Daar ondergaat het gemengde afval verschillende sorteer- en bewerkingsstappen om maximaal in te zetten op materiaalrecyclage.

Om de CO2-uitstoot zoveel mogelijk te beperken, worden de containers met bouw- en sloopafval steeds afgevoerd naar een verwerkingssite die zo dicht mogelijk bij de werf ligt. Daarnaast maken we gebruik van diverse technieken om zo zuiver mogelijke eindproducten te bekomen, waardoor we reststromen al dan niet intern verder bewerken en afvoeren naar erkende verwerkers of inzetten als secundaire grondstoffen. Om onze bouwvakkers en wegenwerkers van verschillende nationaliteiten te sensibiliseren, zijn we samen met de sectorvereniging ADEB-VBA gestart met het uitwerken van uniforme pictogrammen en duidelijke sorteerinstructies voor de verschillende afvalstromen.

Als afvalinzamelaars en producenten moeten we voldoen aan de VLAREMA 8-wijzigingen, die gescheiden inzameling en recyclage van een aantal afvalstoffen moeten bevorderen. Daarom controleren we sinds 2021 zelf de zuiverheid van onze monostromen (puin, hout, metalen, …) en helpen we onze afvalinzamelaars bij het controleren van restafvalfractie op sorteerfouten en nonconformiteiten.

Willemen Groep blijft zich inzetten voor een duurzame toekomst en we zullenl blijven zoeken naar manieren om onze afvalstromen te verminderen en ons gebruik van grondstoffen te optimaliseren.

Out of Use
We hebben in 2022 onze samenwerking met Out of Use voortgezet als oplossing voor ons IT-materiaal dat niet meer voldoet aan onze eisen of defect is. Jaarlijks wordt oud IT-materiaal opgehaald en door Out of Use naar twee goede doelen gestuurd: Natuurpunt voor het aanplanten
van bomen en Share-IT (ism Circulair Brussels vzw) voor het schenken van herbruikbare computers en smartphones aan kwetsbaren. De inzameling van ons IT-materiaal in 2022 heeft ervoor gezorgd dat onze medewerkers en hun familie op 27 november 2022 door Out of Use en Natuurpunt werden uitgenodigd voor een boomplantactie in Putte. We zijn trots op dit initiatief en willen graag blijven bijdragen aan een duurzame toekomst.

Circulaire en duurzame productie
Als bouwbedrijf nemen we onze verantwoordelijkheid in het behoud van het milieu en de gezondheid van de planeet zeer serieus. Daarom zetten we ons blijvend in voor duurzame en circulaire productiemethoden, waarbij we steeds op zoek blijven naar innovatieve en milieuvriendelijke oplossingen.

Bij de productie van nieuw asfalt is het onze ambitie om voor 70% oud asfalt te hergebruiken. Maar we willen nog verder gaan en werken momenteel aan de productie van asfalt dat 100% circulair is, waarbij er geen primaire grondstoffen meer worden gebruikt. Ook op het gebied van grondstoffen en logistiek zijn we voortdurend bezig met optimalisatie. We streven naar een maximale inzet van gerecycleerd materiaal zoals asfaltgranulaat en secundaire aggregaten in plaats van primaire grondstoffen. Daarnaast zoeken we naar alternatieven voor bitumen en gebruiken we software voor betere planning van de logistiek en het transport van materialen, waarbij we ook steeds vaker gebruik maken van transport over water.

Bij de productie van wegenisbeton streven we eveneens naar duurzaamheid en circulariteit. Zo maken we gebruik van hoogwaardig  betongranulaat als alternatief voor primaire grondstoffen, en streven we naar alternatieven voor cement, zoals geopolymeer. Op het gebied van watergebruik zetten we in op maximaal hergebruik en regenwaterrecuperatie om zo een nul-lozerstatuut te bereiken.

De productie van asfalt en beton heeft wel wat impact op het milieu. Deze impact proberen we zoveel mogelijk te verkleinen. Om dit doel te bereiken, hanteren we verschillende strategieën. Zo willen we de energie-efficiëntie van onze productieprocessen verbeteren door het gebruik van natuurlijk gas en stookolie te verminderen en te vervangen door alternatieven zoals waterstof en biobrandstoffen. Daarnaast maken we gebruik van de AVT-technologie, waarmee we asfalt op lagere temperaturen kunnen produceren. Dit vermindert niet alleen het energieverbruik, maar zorgt ook voor minder uitstoot van broeikasgassen.

We hechten veel belang aan de kwaliteit van het eindproduct en stellen daarom als uitgangspunt dat het gerecyclede product minstens evenwaardig moet zijn aan het product met primaire grondstoffen. Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen zonder negatieve gevolgen voor ecosystemen. Daarom analyseren, evalueren en beheersen we de milieurisico’s die
verbonden zijn aan onze activiteiten. We zetten fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent om zo onze impact op het milieu te minimaliseren en onze bijdrage aan een duurzame toekomst te vergroten.

Community: overschot inframateriaal
Bij Willemen Infra hebben we het afgelopen jaar ook gewerkt op het verkleinen van onze afvalberg door onze materiaaloverschotten te delen via een nieuwe community. Vaak blijven er immers materialen over na het afronden van een werf, terwijl deze nog nieuw en perfect bruikbaar zijn voor een andere werf. Het probleem is echter dat het vaak om kleine hoeveelheden gaat, waardoor het organiseren van transport en het vinden van een nieuwe werf logistiek moeilijk en duur is.

Dankzij de oprichting van deze community op onze interne Microsoft365-omgeving waarin collega’s via eenvoudige chatberichten met foto’s kunnen communiceren over beschikbare materialen, kunnen alle werfmedewerkers direct zien welke materialen nog beschikbaar zijn en inschatten of ze deze nog kunnen gebruiken op hun werf. Het materiaal wordt op de transportkosten na, kosteloos aangeboden aan de nieuwe werf. Dit stelt ons in staat om onze afvalberg enorm te verkleinen en materialen toch hun hoogwaardige toepassing te geven waarvoor ze zijn gemaakt.

Waterbeheer

We nemen onze verantwoordelijkheid om het grondwaterpeil in België te verbeteren. We doen dit door acties m.b.t. bronbemaling, maar ook door innovatieve productontwikkelingen die de negatieve impact van verhardingen op het grondwater verminderen.

COOCK-project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten
Op een bouwwerf is een tijdelijke bemaling vaak noodzakelijk om het grondwaterpeil te verlagen. Dit kan nodig zijn om stabiliteit van dijken en taluds te verhogen, om grondwater op te pompen, of om het waterpeil in de bodem van de bouwput zodanig te verlagen dat droog gewerkt kan worden bij het leggen van leidingen en rioleringsbuizen, het bouwen van kelders, ondergrondse parkeergarages enz.

Het project Grondwaterbeheersing bij bouwprojecten, dat loopt van 1 januari 2022 tot 31 december 2024, heeft als doel innovatieve methoden en technieken te onderzoeken en te verspreiden op basis van de 3 assen van de Trias Aquatica. Dit project wordt geleid door Buildwise en uitgevoerd in samenwerking met Embuild Vlaanderen. Wij zijn als deelnemend lid betrokken bij het COOCK-project.

Het project richt zich op het optimaliseren en minimaliseren van opgepompte grondwaterdebieten via slimme sturing en innovatieve technieken voor het hydraulisch isoleren van bouwputten, het heraanvullen van het grondwater door retourneeren infiltratietechnieken en het faciliteren van het hergebruik van niet geretourneerd/geïnfiltreerd grondwater in plaats van lozing in de riolering.

COOCK-project Waterbewust Bouwen
We nemen ook deel aan de werkgroep van het COOCK-project Waterbewust Bouwen, dat wordt uitgevoerd door verschillende organisaties,
waaronder Embuild Vlaanderen, - dat de leiding neemt - Netwerk Architecten Vlaanderen (NAV), VLAKWA, VLARIO en Buildwise. Het project loopt van 1 maart 2022 tot 28 februari 2024.

Het project richt zich op de droogte- en overstromingsproblematiek in Vlaanderen. Enerzijds is er sprake van een groot waterverbruik in verhouding tot de beschikbare waterhoeveelheid door de grote bevolkingsdichtheid. Anderzijds voeren we door de hoge verhardingsgraad neerslag versneld af en is er te weinig ingezet op lokale infiltratie.

Het doel van het project is om zowel het drinkwaterverbruik als de waterafvoer naar onze rivieren te doen dalen. Hierin speelt de bouwsector,
en in het bijzonder de architecten, een belangrijke rol. Het project richt zich op rationeel watergebruik en waterbesparingstechnieken, circulair watergebruik zoals grijs- en zwartwaterhergebruik en collectieve opvang en hergebruik van hemelwater, en het
aanvullen van de grondwaterstanden door bijvoorbeeld collectieve infiltratie van hemelwater.

Met deze innovatieve methoden en technieken kunnen we ons waterbeheer verbeteren en bijdragen aan een duurzame toekomst.

Drainphalt
Drainphalt® is een eigen ontwikkeling van Willemen Infra en product van onze innovatiewedstrijd. Het is een open asfaltverharding die het regenwater rechtstreeks in de ondergrond laat draineren of tijdelijk in de asfaltverharding buffert. Dankzij die snelle afvoer van het regenwater zijn rioleringen, watergreppels, afvoerroosters, bufferbekkens en grachten overbodig. Drainphalt® betekent dus een belangrijke plaatsbesparing op het terrein en is een concrete oplossing voor het almaar dalende grondwaterpeil.

Het nieuwe asfaltmengsel wordt bovendien op lage temperatuur gedraaid. Dat heeft niet alleen een lagere CO2-uitstoot bij de productie tot gevolg, het asfalt geeft ook minder warme gassen bij de plaatsing, waardoor het aangenamer is om te plaatsen. En last but not least, de nieuwe asfaltsoort vereist minder onderhoud.

Het product werd de laatste jaren doorontwikkeld zodat het naar een echte systeemoplossing kan doorgroeien. Zowel op vlak van  samenstelling als plaatsing werden er optimalisaties onderzocht en getest om tot een kwalitatiever eindresultaat te komen. Met Drainpipe hebben we een zijdelings afvoersysteem om het water in de onderlaag te kunnen afwateren toegevoegd. Daarnaast werd ook een samenwerking opgestart met een extern consortium om Drainphalt® binnen een grotere systeemoplossing op de markt aan te bieden.

Join for Water
Maar ook buiten de bedrijfsmuren willen we een verschil maken. Daarom steunen we ‘Join For Water’. Dankzij deze ngo krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. Via Ondernemers voor Ondernemers, steunen we heel concreet een project in de stroomgebieden van de Mpanga en Semliki rivieren in Oeganda.

 

Samenwerking en kennisdeling

Samen bereiken we meer. We engageren ons binnen sectorinitiatieven en zetten sterk in op kennisdeling. Met heel wat andere bedrijven nemen we deel aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen, een traject van meerdere jaren waar bedrijven van elkaar en van specialisten leren hoe ze een duurzamere bedrijfsvoering kunnen realiseren.

Voka Charter Duurzaam Ondernemen & SDG Champion
In 2017 ondertekenden we als één van de eerste Belgische bedrijven het SDG-charter van de Verenigde Naties. Sinds 2020 beschikken we over het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’. In 2023 mochten we opnieuw het Voka Charter Duurzaam Ondernemen in ontvangst nemen. Het is al het 6e jaar op rij dat die eer ons te beurt valt. Een volgende, overtreffende trap is ‘SDG Champion’ waarvoor we ook geëvalueerd werden in 2022. De SDG Champion streeft naar echte transitie en draagt met zijn duurzaamheidsbeleid bij aan de systeemverandering die nodig is om de 2030-agenda voor duurzame ontwikkeling te vervullen. Wij hebben voor het scenario ‘Verduurzaming van het businessmodel aan
de hand van de SDG’s’ gekozen. De voltooiing van deze SDG Champion-fase duurt 2 jaar. In 2023 hebben we dit UNITAR-certificaat behaald.

Waterstofnet
We zijn actief lid van de Waterstof Industrie Cluster (WIC). Dit is een industrieel samenwerkingsverband op vlak van waterstof onder coördinatie van WaterstofNet. Het netwerk telt voornamelijk industriële spelers, een aantal onderzoeksinstellingen en enkele publieke
organisaties. De hele waterstofketen wordt hierbij afgedekt. Het is uiteindelijk de ambitie om een zo sterk mogelijk ecosysteem van spelers actief in waterstof bij elkaar te brengen op Benelux-niveau.

The Shift
We waren in 2022 lid van het netwerk van The Shift. Dat is het Belgisch verzamelpunt voor mensen en organisaties die samen de maatschappij van morgen willen vormgeven en duurzame projecten willen realiseren die het verschil kunnen maken voor huidige en toekomstige generaties. Via The Shift willen we partnerschappen stimuleren en bouwen aan een omgeving waar we de dialoog kunnen aangaan en elkaar kunnen inspireren om nieuwe transformationele modellen op te zetten.

Flux50
In 2022 namen we deel aan de Vlaamse energiecluster Flux50. Deze wil optimaal inspelen op de economische groeikansen die volgen uit de wereldwijde ‘boom’ in de slimme energiesector. In deze cluster werken bedrijven uit de energie-, ICT- en bouwsector samen aan totaaloplossingen en concrete marktdoorbraken in vijf prioritaire domeinen of innovatorzones: energiehavens, microgids, multi-energiesystemen op wijkniveau, energy cloud toepassingen en intelligente renovatie. De cluster zal een belangrijke rol spelen bij het wereldwijd op de kaart zetten van de Vlaamse energie-industrie.

Green Deal Circulair Bouwen
Willemen Groep is één van de bedrijven die hebben deelgenomen aan de Green Deal Circulair Bouwen in België. We engageren ons om onze expertise op het gebied van circulair bouwen in te zetten en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en implementatie van circulaire bouwpraktijken in België om zo een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de bouwsector en het milieu.

Als aannemer, wegenbouwer en ontwikkelaar van bouwprojecten hebben we een belangrijke rol in de bouwsector. We hebben ervaring met het ontwerpen, bouwen en renoveren van verschillende soorten gebouwen en infrastructuurprojecten. Door deel te nemen aan de Green Deal Circulair Bouwen, bevestigen we ons engagement in het streven naar meer duurzaamheid en circulaire economie in de bouwsector. Concreet zetten we ons in om circulaire bouwprincipes te integreren in onze projecten en om te zoeken naar innovatieve oplossingen voor
de uitdagingen die gepaard gaan met circulair bouwen. We hebben bijvoorbeeld geïnvesteerd in de ontwikkeling van betonmengsels met een hoger percentage gerecycleerde materialen. Dit vermindert het gebruik van nieuwe grondstoffen en de milieuimpact van de bouwactiviteiten.

Deelname aan diverse technische comité’s
Als groep nemen we ook actief deel aan het Technisch Comité Smart & Sustainable Constructions van Buildwise. Dit comité heeft als doel om de gehele bouwsector te informeren, ondersteunen en mobiliseren rondom het realiseren van duurzame en slimme gebouwen. Het comité heeft aparte werkgroepen opgericht voor thema’s zoals circulaire economie, milieu-impact en slimme technologie, waarin wordt onderzocht waar er kansen en uitdagingen liggen om de gehele sector mee te krijgen. Door deel te nemen aan dit comité zetten we onze kennis en expertise in om de bouwsector te verduurzamen en zo ook de impact op het milieu te verminderen.

Techlink Award – Sanitechniek
Sanitechniek heeft in 2022 de Techlink Award in de categorie renovatie gewonnen voor hun duurzame renovatie van de gemeenschappelijke ruimtes van Brouwerij Duvel Moortgat in Breendonk. Bj de renovatie installeerden we 25 douches, 32 wastafels, 1 uitgietbak, 11 toiletten, 7 urinoirs en 2 brandhaspels, alsook een CO2 water/water-warmtepomp (60kW) voor de productie van cv-water met lage temperatuur en sanitair warm water. Dit fossielvrije systeem maakt gebruik van de afvalwarmte van het productieproces van de brouwerij, wat zorgt voor een relatief korte terugverdientijd. Sanitechniek heeft haar klant kunnen overtuigen om over te stappen op deze innoverende technologie die in België niet vaak wordt toegepast en die bovendien zorgt voor de nodige hygiëneventilatie in het gebouw.

Techlink is de Belgische beroepsfederatie van fabrikanten, distributeurs, installateurs en bedrijven die actief zijn op het gebied van technisch onderhoud en energiebeheer binnen het Ecosysteem van de multifunctionele installaties. Ze verdedigen de belangen van meer dan 3.150 leden en vertalen het beleid op Europees, nationaal en lokaal niveau in praktische richtlijnen voor alle spelers in het Ecosysteem.

Natuurbeheer op de werf
Op sommige werven dient er ook aan natuurbeheer gedaan te worden of moet er nieuwe infrastructuur voorzien worden voor fauna en flora. Een voorbeeld is de bouw van twee vleermuizenhotels door Willemen Infra. Na een geslaagde eerste bouw van een kleinschaliger vleermuishotel bij de brug in Oelegem, bouwden ze nu een grotere versie aan de nieuwe Hoogmolenbrug in Schoten. De twee  leermuishotels
zijn een onderdeel van de tweede cluster van het PPS-project ‘Verhoging bruggen Albertkanaal’. Het vleermuishotel sluit aan bij het lokale ecosysteem en zal dienst doen als winterverblijfplaats voor vleermuizen.
Het vleermuizenhotel in Schoten won op de FEBE Elements Awards 2022 in de categorie ‘Precast in Infrastructure’.

Kwaliteit
Willemen infra neemt graag het voortouw inzake initiatieven die de kwaliteit bevorderen. We behalen met onze eigen asfalt- en betonproductie al enkele jaren diverse productcertificaties. Een logische vervolgstap om de kwaliteit over de gehele keten te garanderen, is het behalen van uitvoeringscertificaties die onlangs werden ontwikkeld. We springen graag als eerste mee op de kar. We denken hierbij oa. aan ter plaatse gestorte betonnen afschermende constructies en ondergrondse infiltratievoorzieningen

video 

DRAINPHALT

MVO-Nieuws

07/06/2024 - 16:15

Willemen Groep heeft als toonaangevend bouwbedrijf haar toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid bevestigd. De VCDO evaluatiecommissie van Voka KvK Mechelen-Kempen kende ons voor het zevende jaar op rij het VCDO-certificaat (Voka Charter Duurzaam Ondernemen) toe. En wat meer is, we zijn erkend als kandidaat voor de SDG Ambassador-status én zijn één van de drie genomineerden voor de Voka Prijs Duurzaam Ondernemen.

24/01/2024 - 14:00

De continue duurzaamheidsinspanningen van Willemen Infra zijn beloond met CSC-certificaten voor onze betoncentrales en recyclingsites. Het Concrete Sustainability Council (CSC) certificaat is een internationaal erkende certificering die duurzaamheid in de betonindustrie bevordert. Voor onze vier betoncentrales behaalden we CSC-Goud, voor onze drie recyclingsites behaalden we CSC-Platina, de hoogste erkenning en meteen een primeur voor België.

11/01/2024 - 11:15

Eind december 2023 ontving Willemen Infra het certificaat CO2-Prestatieladder niveau 5 van COPRO. Dit houdt in dat we niet enkel werken aan onze eigen directe CO2-emissies, maar ook aan al onze indirecte emissies van scope 3. Het certificaat ligt volledig in lijn met het CO2-reductieplan van Willemen Groep waarbij we onze CO2-voetafdruk meten om deze geleidelijk te verminderen.

20/12/2023 - 17:15

Franki Construct heeft met succes haar CO2-Prestatieladder Niveau 4-certificaat verlengd voor 2023-2026, als bewijs van onze voortdurende toewijding aan duurzaamheid. In lijn met de Europese Green Deal en in samenwerking met de bedrijven uit onze business line Bouw (Cosimco, Willemen Construct en Franki) zetten we ambitieuze stappen om tegen eind 2024 een 20% CO2-reductie tov 2019 in relatie met onze omzet te realiseren.

27/10/2023 - 09:15

Op de dag Duurzaam Ondernemen overhandigde Voka het UNITAR-certificaat SDG Champion aan Willemen Groep. Die status behaalden we al in juni maar nu hebben we ook officieel het certificaat ontvangen als bekroning voor onze inspanningen om ons business model te verduurzamen aan de hand van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. We bevestigen als toonaangevend bouwbedrijf hiermee onze toewijding aan duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Pagina's