Duurzaamheid

We onderschrijven de agenda van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties die een kader aanreiken met 17 doelstellingen waaraan bedrijven, overheden en burgers kunnen bijdragen. Daarnaast nemen we vandaag al actie om ons voor te bereiden op de Europese Green Deal en de shift naar een meer circulaire economie. Aan de hand van onze bedrijfsvoering en de realisaties van onze groepsbedrijven zullen we elk jaar opnieuw bewijzen dat we dit engagement oprecht opnemen.

Onze engagementen komen er uit vanuit goed bestuur en onze purpose, maar ook als antwoord op een aantal trends en risico’s (niet-exhaustieve opsomming):

 • Klimaatverandering en schaarsheid grondstoffen
 • Green Deal
 • CO2-taxatie is geen verre toekomstmuziek meer
 • Regelgeving m.b.t. rapportering
 • Corporate social responsibility directive vanaf 2023
 • Circulaire materialen en bouwmethodes
 • Bouwindustrialisatie
 • De veranderende eisen van onze klanten
 • Veranderende verwachtingen van stakeholders (inclusief banken) en huidige en toekomstige werknemers
 • Strengere tenders waar duurzaamheidsaspecten en TCO-benadering een meer prominente rol spelen.
 • Wijzigende demografie en urbanisatie

Willemen Groep wil dé voorkeurspartner zijn die toekomstgerichte infrastructuurwerken, projecten en gebouwen realiseert op een efficiënte en klimaatbewuste wijze met zorg voor mens en maatschappij. Ons beleid hebben we op deze manier
vormgegeven met drie focuspunten:

EFFICIËNT EN TOEKOMSTGERICHT BOUWEN KLIMAATACTIE EN DUURZAAMHEID MENS EN MAATSCHAPPIJ


De SDG's in een notendop

De Sustainable Development Goals (SDG’s) vormen een globale agenda voor duurzame ontwikkeling waar burgers, bedrijven en overheden samen kunnen toe bijdragen. Ze zijn een mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede, onderwijs en de klimaatcrisis. Hierbij staat de hele samenleving centraal.

De SDG’s werden in 2015 opgesteld door de Verenigde Naties. De agenda zou tegen 2030 verwezenlijkt moeten worden. De SDG’s bestaan uit 17 doelstellingen en 169 onderliggende targets om deze doelen te operationaliseren. De lidstaten moeten zelf zorgen voor vertaling in nationaal beleid.

Bij deze 17 SDG’s zijn er verscheidene waarop Willemen Groep een positieve impact kan hebben; die positieve impact willen we dan ook maximaal versterken. Voor andere SDG’s is het zaak om onze
negatieve impact gericht te beperken.

Onze prioritaire SDG’s waar we in 2021 met het SDG Champion-traject aan de slag gingen:

 • 6. Schoon water en sanitair
 • 7. Betaalbare en duurzame energie
 • 8. Eerlijk werk en economische groei
 • 9. Industrie, innovatie en infrastructuur
 • 11. Duurzame steden en gemeenschappen
 • 12. Verantwoorde consumptie en productie
 • 13. Klimaatactie
 • 15. Leven op het land


Van SDG Pioneer naar SDG Champion

Onze directie verbindt zich tot het continu verbeteren van haar milieu-zorgprogramma volgens de ISO 14001, de CO2-Prestatieladder en het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen. Onze Groep was in 2017 één van de eerste Belgische bedrijven om het SDG-charter van de Verenigde Naties te ondertekenen. Drie jaar later, in 2020, verkregen we het UNITAR-certificaat ‘SDG Pioneer’. Een erkenning waar we trots op zijn, maar onze ambities reiken verder. Daarom zijn we in 2021 in het SDG Champion-traject gestapt. Dat gaat nog een stap verder dan SDG Pioneer.

 

Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame en kwalitatieve samenleving en wereld.
Tom Willemen
CEO

CO2-reductie

Opdrachtgevers van bouwprojecten stellen terecht steeds vaker eisen met betrekking tot duurzaamheid. Het in kaart brengen van de CO2-voetafdruk is daar één van. Als één van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om bij te dragen aan een duurzame wereld. Daarom berekenen we jaarlijks onze CO2-footprint om er vervolgens doelstellingen aan te koppelen die in lijn liggen met de Europese Green Deal.

CO2-prestatieladder

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bedrijven en overheden aanzet om CO2 op structurele wijze te reduceren en dit zowel binnen de bedrijfsvoering, als in projecten en in de toeleveringsketen. De CO2-Prestatieladder wordt in Nederland als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt en bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector.

Op 15 april 2021 werd de hercertificering van de CO2-Prestatieladder niveau 4 voor Franki Construct met succes afgerond. Willemen Infra heeft als eerste het certificatieproces niveau 3 volledig afgerond samen met de Belgische certificatie-instelling COPRO. Dat resulteerde begin 2021 in de uitreiking van het allereerste Belgische CO2-bewust certificaat volgens Handboek CO2-Prestatieladder 3.1. Eind 2021 startte Willemen Infra de certificatie niveau 4 op wat begin 2022 resulteerde in het behalen van het CO2-bewust certificaat niveau 4 op de CO2-Prestatieladder. Willemen Infra is zo de eerste Belgische wegenbouwer met een certificaat op dergelijk niveau.

Publicaties:

Willemen Infra
Kumpen
Franki Construct

Mobiliteit

Onze vloot bestaat in totaal uit 1.413 voertuigen. We hebben een strategie en een planning uitgewerkt om ons wagenpark zuiniger en dus milieuvriendelijker te maken. Elektrische poolwagens, een uitgebreid laadpalennetwerk en onze jaarlijkse deelname aan de Week van de Mobiliteit zijn maar enkele van de vele voorbeelden

 

Ons einddoel is klimaatneutraal bouwen. Daarom zetten we fors in op een optimaal gebruik en beheer van grondstoffen, materialen, financiële middelen en bouwtalent
Franky Van den Berghe
Duurzaamheidsmanager

Afvalbeleid

“Afval is materiaal in handen van de verkeerde persoon.” Onze grondstoffenvoorraden zijn eindig en de materialenketens staan vandaag erg onder druk. Ook de milieu-impact van afval is bijzonder zwaar. Wij hanteren een beleid van afvalpreventie volgens de principes van de ladder van Lansink, samen met een duurzaam beheer en efficiënt (her)gebruik van grondstoffen. Zo faciliteren we mee de transitie naar een circulaire economie.

Verouderd IT-materiaal bezorgen we aan Out of Use, dat op zijn beurt een deel van de waarde schenkt aan Natuurpunt voor de jaarlijkse nationale boomplantactie in het kader van 'Bos voor Iedereen'. Twee vliegen in één klap: want zo zorgen we er niet alleen voor dat ons oud IT-materiaal wordt hergebruikt of gerecycleerd, maar dragen we tegelijk een belangrijk steentje bij aan een schoner milieu.

Waterbeheer

We nemen onze verantwoordelijkheid om het grondwaterpeil in België te verbeteren. We doen dit door acties m.b.t. bronbemaling, maar ook door innovatieve productontwikkelingen die de negatieve impact van verhardingen op het grondwater verminderen. Drainphalt® is zo'n voorbeeld. Deze eigen ontwikkeling van Willemen Infra en product van onze innovatiewedstrijd is een open asfaltverharding die het regenwater rechtstreeks in de ondergrond laat draineren of tijdelijk in de asfaltverharding buffert. Dankzij die snelle afvoer van het regenwater zijn rioleringen, watergreppels, afvoerroosters, bufferbekkens en grachten overbodig. Drainphalt® betekent dus een belangrijke plaatsbesparing op het terrein en is een concrete oplossing voor het almaar dalende grondwaterpeil.

Maar ook buiten de bedrijfsmuren willen we een verschil maken. Daarom steunen we ‘Join For Water’. Dankzij deze ngo krijgen jaarlijks tienduizenden mensen toegang tot duurzame oplossingen voor drinkwater, sanitair en hygiëne, of water voor landbouw. Via Ondernemers voor Ondernemers, steunen we heel concreet een project in Ituri (Oost-Congo).

Samenwerking en kennisdeling

Samen bereiken we meer. We engageren ons binnen sectorinitiatieven en zetten sterk in op kennisdeling. Met heel wat andere bedrijven nemen we deel aan het VOKA Charter Duurzaam Ondernemen, een traject van meerdere jaren waar bedrijven van elkaar en van specialisten leren hoe ze een duurzamere bedrijfsvoering kunnen realiseren. Verder zijn we lid van WaterstofNet, The Shift, BACAFlux50 en VIL

Ontdek ons Duurzaamheidsverslag

video 

DRAINPHALT

MVO-Nieuws

07/09/2020 - 16:45

Willemen Infra legt een deel van de Groenenborgerlaan in Wilrijk aan met REjuveBIT. Dat is een nieuw type asfalt met verhoogde recyclingpercentages en verrijkt met verjongingsmiddelen. Bovendien wordt het asfalt op een lagere temperatuur geproduceerd, waardoor heel wat energie bespaard wordt. De heraanleg kadert binnen een proefproject rond innovatieve technieken in duurzame wegenbouw in samenwerking met de Universiteit Antwerpen en het Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW).

22/06/2020 - 11:30

Willemen behaalt voor het derde jaar op rij het certificaat Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO) en zal in oktober van de Verenigde Naties een UNITAR-certificaat krijgen. Dat meldt Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Deze toperkenning onderstreept de vele acties die we de voorbije jaren hebben ondernomen in het kader van de 17 duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

14/10/2019 - 10:45

Aan de Kikvorsstraat in Gent heeft Willemen Infra opnieuw een proefvak REjuveBIT aangelegd. Het maakt deel uit van een proefproject van onderzoekers van de Universiteit Antwerpen in het kader van een Tetrafonds-project.

20/09/2019 - 10:00

Onze groep nam donderdag voor het zevende jaar op rij deel aan de Car Free Day. Verspreid over alle vestigingen beslisten maar liefst 252 collega’s om de wagen thuis te laten en te voet, met de fiets, al carpoolend of met het openbaar vervoer naar kantoor of werf te pendelen. In totaal werden 10.000 woon-werkkilometers niet met benzine of diesel afgelegd. Een besparing van meer dan twee ton CO2.

26/06/2019 - 09:45

Willemen Infra voert sinds half juni structurele onderhoudswerken uit op de E17 tussen Zwijnaarde en Destelbergen. In totaal wordt 8 km nieuwe asfaltverharding aangelegd en ook de afrit naar het UZ Gent richting Antwerpen wordt helemaal vernieuwd. Bijzonder is dat zowel de top- als onderlaag wordt aangelegd met Asfalt bij Verlaagde Temperatuur (AVT) door middel van schuimtechniek, waardoor er veel minder CO2 vrijkomt dan bij klassieke asfaltmengsels.

Pagina's