Willemen Infra

Erkenningen en attesten

Erkenningen:

Willemen Infra is erkend in de volgende categorieën en ondercategorieën (klasse tussen haakjes):

A (1)
B (4) B1 (4)
C (8) C1 (5) C2 (5) C3 (5) C5 (8) C7 (6)
D (5) D29 (1) D8 (1) 
E (8) E1 (8) E2 (5) E4 (7)
G (7) G3 (5)
H (2)
L2 (3)
P1 (4) P2 (5) P3 (3)
S (1) S1 (3)

CO2-prestatieladder:

Beleidsverklaring Kwaliteit, Veiligheid en Milieu Willemen Infra 2023

Carbon footprint 2022 - energiedoelstelling Willemen Infra

Participate en initiatieven 2023

CO2-Bewust certificaat niveau 5

Bezoek onze bedrijfspagina op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)

Voortgangsrapportage 2022 S2 Willemen Infra

Voortgangsrapportage 2023 S1 Willemen Infra
 

Communicaties:

Willemen Groep behaalt SDG Champion-status (2e semester 2023)

PDF Icon Willemen Infra bereikt CO2-reductiedoelstelling 2020-2022 (1e semester 2023)

 

Certificaten en attesten:

ISO 9001

Het uitgangspunt van de ISO9001-kwaliteitsnorm is een procesmodel voor kwaliteitsmanagement. In het model worden de bedrijfsprocessen en de bedrijfscyclus weergegeven. De sleutelwoorden daarbij zijn klanteisen, klanttevredenheid en continu verbeteren:

 • Klanteisen : Bij Willemen Infra weten we wat de klant eist en verwacht. We stellen voldoende middelen ter beschikking om aan die eisen te kunnen voldoen.
 • Klanttevredenheid : We leveren producten of diensten op de afgesproken wijze af.
 • Continu verbeteren : We controleren continu of er inderdaad aan de eisen zijn voldaan en voeren waar nodig verbeteringen door.

ISO 14001

De zorg voor het milieu is geïntegreerd in alle bedrijfsprocessen van Willemen Infra. In de ontwerp- en bouwfase wordt uitgegaan van het levenscyclusperspectief. Daartoe worden de milieuaspecten en milieueffecten bepaald van de activiteiten, producten en diensten die beheerst of beïnvloed kunnen worden.

Deze zorgplicht wordt vertaald in maatregelen ter voorkoming van incidenten en bewustmaking in milieuvriendelijk handelen. Op deze manier proberen we de milieu-impact van onze processen te verminderen.

De betrokkenheid van onze medewerkers op het vlak van milieu verhogen we door te sensibiliseren, te informeren en continu te verbeteren.

Willemen Infra is zich bewust van zijn impact op de leefomgeving. Naast de positieve effecten van ons bedrijf zoals het bieden van werkgelegenheid kennen onze werkzaamheden ook minder positieve effecten zoals het uitstoten van CO2, onder meer door bijvoorbeeld het gebruik van fossiele brandstoffen en aardgas. Gezamenlijk vormen zij de voetafdruk van ons bedrijf in de maatschappij en de directe leefomgeving.

Als Willemen Infra willen wij onze voetafdruk verkleinen en hierover communiceren wij naar onze stakeholders. We hanteren verschillende managementsystemen om ons milieubeleid naar de praktijk te vertalen door middel van het uitwerken van concrete acties op elk van onze werkplekken.

VCA**

VCA staat voor Veiligheid Checklist Aannemers:

 • Veiligheid: veiligheid, gezondheid, en milieu (VGM)
 • Checklist: een vragenlijst die is uitgewerkt als doorlichtings- en screeningsysteem.
 • Aannemers: opdrachtnemers, bedrijven (contractors) die bij derden (opdrachtgevers) werkzaamheden verrichten.

Het VCA-certificaat is een verklaring die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt 'dat de veiligheid in goede handen is'. Het VCA-certificaat geeft je de bevestiging dat er periodiek gecontroleerd wordt of Willemen Infra nog aan alle eisen voldoet. We staan als het ware onder toezicht van de certificatie-instelling die het certificaat heeft verstrekt en krijgen regelmatig controle. Zowel voor de opdrachtgever, Willemen Infra als onze medewerkers heeft dit VCA-certificaat voordelen:

 • Een opdrachtgever die risicovol werk uitbesteedt aan Willemen Infra mag er op vertrouwen dat dit werk op een veilige manier wordt uitgevoerd.
 • Willemen Infra is verzekerd van een eerlijke, onpartijdige, professionele beoordeling door een certificatie-instelling, aangezien VCA toegepast wordt onder formele Europese accreditatieregels. Bovendien heeft het VCA-certificatieproces overeenkomsten met de ISO 9001-systemen en -audits. VCA is een middel om aan te tonen dat Willemen Groep werkt overeenkomstig essentiële wettelijke vereisten.

Het Willemen Infra-personeel mag een veilige en gezonde werkomgeving verwachten. Een persoonlijk VCA-veiligheidsdiploma is een waardevol document voor de houder, aangezien dit een officiële erkende verklaring is die een gerechtvaardigd vertrouwen biedt dat de houder een professionele, veilig werkende vakman is.

COPRO

COPRO-certificatie is gebaseerd op een continue industriële zelfcontrole door de producent (Willemen Infra) van het gecertificeerde product (asfalt). Die zelfcontrole is van toepassing vanaf de grondstoffen over het volledige productieproces tot het eindproduct.
Willemen Infra wordt periodiek onderworpen aan een evaluatie door een keuringsinstelling. Dit gaat o.a. gepaard met monsternemingen voor beproeving in erkende laboratoria. De resultaten van die controleproeven dienen de resultaten van de zelfcontrole van Willemen Infra in haar eigen laboratoria te bevestigen.
Willemen Infra is gecertificeerd voor:

* Gietasfalt voor de wegenbouw of voor de waterbouw :

 • asfaltplant in Gent

* Asfaltmengsels voor de wegenbouw of voor de waterbouw :

 • asfaltplant in Brugge
 • asfaltplant in Gent
 • asfaltplant in Lummen

* Puingranulaten geproduceerd op een vaste locatie:

 •  brekerij in Gent en Brugge

EMAS

Naast aandacht voor kwaliteit en veiligheid is milieuzorg een integraal onderdeel van het bedrijfsbeleid bij Willemen Infra. ISO 14001 en EMAS biedt voor de asfaltcentrale te Villers-Le-Bouillet een systeem waardoor milieuzorg integraal aangepakt wordt.

Om voor registratie in aanmerking te komen werd voor die asfaltcentrale:

 • een milieuanalyse van de activiteiten, producten en diensten uitgevoerd en in het licht van de resultaten van deze analyse werd een milieubeheersysteem geïntroduceerd.
 • een milieuaudit uitgevoerd, speciaal gericht op het beoordelen van de milieuprestaties van de organisatie.
 • een milieuverklaring opgesteld.
 • de hierboven genoemde elementen onderzocht om na te gaan of zij aan de voorschriften beantwoorden; de milieuverklaringen werden gevalideerd door de milieuverificateur.
 • de milieuverklaring ingediend bij de bevoegde instantie en na registratie openbaar gemaakt (zie publieke milieuverklaring).