MVO

maatschappelijk verantwoord ondernemen

Respect is een van de bedrijfswaarden van WILLEMEN GROEP. Om die reden vinden we het als groep belangrijk om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid op te nemen. Dit vertalen we in respect naar Mens, Maatschappij en Milieu. Hieronder vind je enkele voorbeelden van de manier waarop Willemen Groep zich maatschappelijk engageert. 

Mens

Onze mensen zijn ons belangrijkste kapitaal. Zij vertegenwoordigen het bedrijf en dragen onze waarden uit. Daarom is het belangrijk een aangename werkplek voor hen te creëren. Dit doen we op diverse manieren:

Gezondheid: Het gebruik van drugs, daarmee bedoelen we zowel legale als illegale genotsmiddelen, is niet verenigbaar met de missie van ons bedrijf. Daarom beschikt Willemen Groep over de ‘Drugsbeleid Reactiewijzer’. Wanneer er zich problemen voordoen bij een medewerker, zorgt de groep voor een discrete en gediversifieerde begeleiding. Er is een interventieplan opgesteld gericht op preventie, detectie, begeleiding en eventueel sanctionering. Sinds juli 2017 zijn een aantal van onze bedrijfssites volledig rookvrij (meer info).

Maatschappelijk verantwoord aanwerven: Dit doen we enerzijds door actief in te zetten op de heractivering van langdurig werklozen. Om die reden zijn een aantal van onze bedrijven erkend als inschakelingsbedrijf. Anderzijds vinden we het evident dat we een non-discriminatiebeleid voeren op vlak van rekrutering. De beste kandidaat krijgt de job, ongeacht geslacht, ras, etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid.

GO FOR ZERO: Veiligheid is een topprioriteit voor Willemen Groep. Niet alleen tijdens de uitvoering van de werktaken, maar ook tijdens verplaatsingen van en naar het werk. Elk ongeval is er een te veel, dus zet de groep fors in op opleidingsdagen en verkeersveiligheidscampagnes.
 

Opleidingsdag 2016 in De Schorre, Boom

Maatschappij

Willemen Groep wil bouwen aan een betere wereld en we beginnen bij onszelf. We vinden het belangrijk om verenigingen en initiatieven die datzelfde doel uitdragen, te ondersteunen. Hieronder vind je enkele voorbeelden.

Ondernemers voor Ondernemers: Via steun aan die organisatie werken we al jaren mee aan een duurzame samenwerking met het Zuiden. Zo dragen we onder andere bij aan een beter waterbeheer in landen in ontwikkeling. Willemen Groep steunt vandaag een project in het Oost-Congolese Ituri. Het project heeft tot doel om tegen 2018 10.000 nieuwe personen van kwalitatief drinkwater te voorzien en om 1.000 leerlingen propere sanitaire infrastructuur aan te bieden. Bovendien zullen er 10 nieuwe waterkiosken worden gebouwd, wat de kwaliteit van de watervoorziening gevoelig zal doen stijgen en uiteindelijk zal leiden tot een betere gezondheid van de lokale bevolking.

Cedric Willemen Award: Een jaarlijkse award ter nagedachtenis aan Cedric Willemen die wordt uitgereikt aan beloftevolle audiovisuele kunstenaars. De winnaar ontvangt een bedrag van 2.500 euro en wordt door Mechels kunstencentrum nOna begeleid. De award dient als duwtje in de rug om jong talent kansen te bieden zodat zij zich verder kunnen ontplooien.
Meer info

Lokale initiatieven: De wortels van Willemen Groep bevinden zich in Mechelen. Daarom vinden we het belangrijk initiatieven te steunen die van Mechelen een betere stad maken. Via partnerships ondersteunt de groep het verenigings- en het culturele leven in de stad, net als een aantal sportclubs.

Sustainable Development Goals: Eind 2015 onderschreven 193 staats- en regeringsleiders de Sustainable Development Summit van de Verenigde Naties. Het kernstuk van dat akkoord is een set van 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen die tegen 2030 gehaald moeten worden. Willemen Groep heeft bijgedragen aan de vormgeving van het Belgische hoofdstuk van de doelstellingen en was bij de eerste bedrijven die dit engagement mee opnamen. Onze realisaties zijn tot dusver positief geëvalueerd, waardoor we beloond werden met het Voka Charter Duurzaam Ondernemen (VCDO). Duurzaam ondernemen is een van de speerpunten in het beleid van de groep waar blijvend zal op worden ingezet. Meer info

“We vinden het onze verantwoordelijkheid om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld.”
Tom Willemen
CEO

Milieu

De zorg voor het milieu is een verantwoordelijkheid die elk individu, elk bedrijf en de maatschappij in haar geheel moet opnemen. Ook Willemen Groep wil zijn steentje bijdragen door te helpen bouwen aan een leefbare wereld voor de komende generaties. Het beleid van de groep is erop gericht te streven naar een beheersing en vermindering van de gevolgen van onze activiteiten op het leefmilieu. Hieronder sommen we een aantal van onze initiatieven op.

Milieumanagement: Enkele jaren geleden was Willemen Groep een van de eerste bouwbedrijven met een ISO 14001-certificaat. We vinden het onze verantwoordelijkheid om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld.

Bijenkasten: Het gaat niet goed met de bijenpopulaties in onze contreien, terwijl de honingbij van essentieel belang is voor de instandhouding van ons ecosysteem. Daarom installeerden we op ons hoofdkantoor twee bijenkasten.

Hybride battery packs: Willemen Groep maakt op tal van werven gebruik van hybride battery packs. Dit zijn standaard generatoren die hun overtollige energie opslaan in een externe batterij. Die batterij staat voortdurend stroom af en start de generator enkel op bij hoge stroomvraag. Het gevolg is dat er niet alleen efficiënter met energie wordt omgegaan, maar ook dat onze CO2-uitstoot vermindert, er minder roetvorming wordt ontwikkeld en er geen onnodige geluidsoverlast meer is van de generator. Meer info

Eigen asfaltproductieplants: Via Aswebo en Aannemingen Van Wellen beschikt de groep over eigen asfaltproductieplants die bovendien COPRO-gecertificeerd zijn. De asfaltmenginstallaties zijn in eigen beheer, omdat de groep op die manier zelf de eisen kan vastleggen van zijn installaties. Dit zorgt ervoor dat onze installaties voldoen aan de scherpste eisen die worden gesteld op vlak van geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht.

Mobiliteit: Willemen Groep tracht zijn medewerkers zoveel mogelijk aan te zetten om met de fiets naar het werk te komen. Zo neemt de groep sinds het ontstaan ervan deel aan de Car Free Day en stelt ze bedrijfsfietsen ter beschikking die medewerkers vrij mogen gebruiken. Medewerkers die met de fiets naar het werk komen krijgen een fietsvergoeding, zelfs als ze beschikken over een bedrijfswagen. En sinds enkele jaren staan er tussen de lijst van bedrijfswagens in elke categorie milieuvriendelijke alternatieven.