MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Als een van de grootste familiale bouwgroepen in België vinden we het onze plicht om via ons professionele doen en laten bij te dragen aan een duurzame, kwalitatieve samenleving en wereld. En ook onze medewerkers geven aan dat ze het belangrijk vinden om dit engagement mee op te nemen. Allemaal samen leverden we de voorbije jaren tal van inspanningen om de impact van onze activiteiten op het milieu te verbeteren. Maar we willen nog meer doen.

Daarom heeft WILLEMEN GROEP als een van de eerste Belgische bedrijven het charter rond de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties ondertekend. In het charter staan 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen geformuleerd die tegen 2030 gehaald moeten worden. We zijn trots dat we het Belgische hoofdstuk van dat charter mee vormgeven. Hieronder lees je alles over de acties onze groep onderneemt om die doelen mee waar te maken.

 


Ongelijkheid start vaak bij armoede. Mensen die in armoede leven hebben meestal een beperkte toegang tot onderwijs en andere publieke instellingen, zijn regelmatig slachtoffer van sociale discriminatie en vinden vaak geen stem in de politieke besluitvoering. Om die ongelijkheid te bestrijden, is het belangrijk dat iedereen ter wereld kansen op werk heeft tegen degelijke arbeidsvoorwaarden.

Willemen Groep draagt haar steentje bij door iedereen kansen te bieden om voor onze groep te werken.

Tewerkstelling in het buitenland: Onze groep is actief in meerdere landen. Sommige landen hebben geen of slechts een klein sociaal vangnet. Daarom werven we bij buitenlandse projecten zoveel mogelijk lokale medewerkers aan en dit tegen goede arbeidsvoorwaarden. We leiden lokale arbeiders op, zodat ze in hun vak kunnen groeien en hun vaardigheden verder ontplooien.

Inschakelbedrijven: Onze groep voert een actief beleid op vlak van sociale economie. Enkele van onze bedrijven zijn erkend als inschakelingsbedrijf. Deze erkenning ontvang je wanneer je een actieve betrokkenheid toont om langdurig werklozen een kans te geven op een langlopende tewerkstelling. De medewerkers die we onder dit statuut tewerkstellen zijn niet in het bezit van een diploma secundair onderwijs.

IBO- en GIBO-statuut: Een aantal van onze medewerkers werken onder het IBO- (Individuele Beroepsopleiding voor Werkzoekenden) of GIBO- (Gespecialiseerde IBO voor mensen met een arbeidshandicap) statuut en krijgen interne begeleiding en verdere opleidingen.

“Ik kon geen diploma voorleggen, maar de groep zag verder dan een stuk papier waardoor ik me tot IT-developer heb kunnen ontplooien.”
Lars, medewerker met IBO-statuut

Non-discriminatie in het rekruteringsbeleid: We vinden het ontzettend belangrijk om niemand, noch negatief noch positief, te discrimineren in ons rekruteringsbeleid. Er geldt slechts één principe: de beste kandidaat krijgt de job. Daarbij kijken we niet naar geslacht, etnische afkomst, godsdienst, leeftijd of seksuele geaardheid. Onze groep telt medewerkers van meer dan 30 verschillende nationaliteiten.

In de bouwsector schuilen ongevallen vaak om de hoek. Daarom zetten we regelmatig sensibiliseringscampagnes op om het bewustzijn van onze medewerkers rond het thema veiligheid aan te scherpen.

GO FOR ZERO: Elk ongeval is er één te veel, daarom willen we het aantal arbeidsongelukken met verlet reduceren tot nul. Behalve onze permanente veiligheidscampagne GO FO ZERO investeren we als groep veel in bijscholingen. Jaarlijks organiseren we opleidingsdagen voor onze bouwvakkers en wegenwerkers. Daarnaast zijn er maandelijks toolboxmeetings op de werf. Tijdens die vergaderingen komen tal van onderwerpen aan bod en wordt stilgestaan bij de reële gevaren op de werf.

Opleidingsdag 2016 in De Schorre, Boom

“Elk ongeval kan vermeden worden en iedereen heeft daar een rol in te vervullen: van bouwvakker over werf- of projectleider tot de directie.”
Peter, Hoofd van de Interne Preventiedienst

Safe Forward: De verantwoordelijkheid voor onze medewerkers stopt niet wanneer zij het kantoor verlaten of de werfhekken achter zich toetrekken. Belgische cijfers tonen aan dat de helft van alle dodelijke arbeidsongevallen in ons land plaatsvinden op de baan. Sinds 2016 rollen we daarom ieder jaar opnieuw onze eigen verkeersveiligheidscampagne Safe Forward uit. We verleggen daarbij elk trimester de focus op een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld afleiding achter het stuur, snelheid of stress en agressie. Onze medewerkers ondertekenden ook het Safe Forward-charter dat een prominente plaats kreeg in het hoofdkantoor. 

Drinkbaar water en hygiënische sanitaire voorzieningen: Drinkwater is een basisrecht, maar toch zijn er nog steeds 2,1 miljard mensen in de wereld die geen toegang hebben tot zuiver water. Willemen Groep steunt de ngo Protos, via Ondernemers voor Ondernemers, met een project in Oost-Congo. Op het programma staan onder andere de bouw van 10 waterkiosken en het voorzien in sanitaire voorzieningen op verschillende scholen.

"Door drinkbaar water in Afrikaanse dorpen te brengen, verbeteren we heel concreet de welvaart van veel mensen."
Filip, Administratief Directeur

Gezonde medewerkers: Het verkrijgen en behouden van een gezonde levensstijl is een moeilijke opgave. In veel consumptiegoederen zit suiker, veel mensen drinken graag al eens een glaasje alcohol en ook rokende burgers zijn nog niet uit het straatbeeld weg te denken. We nemen tal van initiatieven om bovenstaande zaken binnen onze bedrijfsomgeving in te perken of onmogelijk te maken. Zo krijgen nieuwe medewerkers op hun eerste werkdag een hervulbare waterfles cadeau en zijn er geen suikerhoudende dranken te vinden in de bedrijfsfrigo's. Dat de consumptie van alcohol verboden is tijdens de werkuren, is evident. Bovendien zijn sinds 2017 alle bedrijfssites in onze groep volledig rookvrij. 

Degelijk onderwijs is de basis voor het verbeteren van mensen hun levensstandaarden en om te kunnen bouwen aan een duurzame samenleving. Op te veel plekken in de wereld is onderwijs nog steeds een privilege. In veel landen vertaalt dit zich zelfs in een mannenprivilege en worden vrouwen de toegang tot onderwijsinstellingen soms zelfs ontzegd. Dit is een mistoestand die dringend de wereld uit moet. Onze groep hecht ontzettend veel belang aan het continu leren en dit zonder enige vorm van discriminatie.

Youca: Youth for Change and Action – de vroegere Zuiddag – is een organisatie die jongeren stimuleert om samen te werken aan een duurzame en rechtvaardige samenleving. Tijdens de Youca-dag gaan ongeveer 15.000 middelbare schoolstudenten tussen 15 en 18 jaar aan de slag bij bedrijven. Hun dagloon gaat dan naar projecten ter ondersteuning van jongeren in het buitenland. Willemen Groep vult die dag tradiegetrouw met plezier een aantal vacatures in om Youca te steunen.

Willemen Academy: Willemen Groep wil haar medewerkers alle kansen bieden om zich verder te kunnen ontplooien. Daarom riepen we in 2012 de Willemen Academy, een eigen opleidingsinstituut, in het leven. We willen het maximum uit onze medewerkers naar boven halen en hen laten meegroeien met het bedrijf. Via de Willemen Academy krijgen ze de mogelijkheid een tweejarige Masterclass of Advanced Masterclass te volgen.

Cedric Willemen Award: Jaarlijks reikt onze groep, in samenwerking met Contour en kunstencentrum nOna uit Mechelen, een award uit aan een beloftevolle jonge audiovisuele kunstenaar. De winnaar van de award ontvangt een geldprijs en krijgt verdere begeleiding door nOna. Op die manier willen we jonge filmmakers stimuleren om zich verder te ontplooien.

“Kansen geven aan jong talent en hen helpen ontplooien is een kernwaarde in de bedrijfscultuur van Willemen Groep.”
Bram, Communicatieverantwoordelijke

Onze planeet kreunt onder vervuiling en verontreiniging. Dieren en planten hebben het moeilijk en steeds meer soorten verdwijnen aan een snel tempo. Overal ter wereld dringen investeringen in duurzame energie en in groenere infrastructuur zich op. Er is een mentaliteitswisseling nodig om levensstijlen en bijhorende consumptiepatronen bewuster te organiseren. Dit is een thema waar we enkel het verschil kunnen maken wanneer globaal het besef groeit dat we duurzamer met onze planeet moeten omspringen.

Willemen Groep tracht door middel van een hele reeks initiatieven, waar mogelijk, het verschil te maken.

Hybride battery packs: Op onze werven maken we steeds vaker gebruik van hybride battery packs om bewuster om te gaan met overtollige energie. Die slagen we op met een generator (of hybride battery pack) in een externe batterij. De batterij staat voortdurend stroom af en start de generator enkel op bij een hoge stroomvraag. Zo springen we efficiënter om met energie, genereren we minder CO2-uitstoot dan bij een dieselgenerator en ondervindt de omgeving minder geluidsoverlast.

Milieumanagement: Veel van onze milieuacties kaderen in het milieumanagementsysteem ISO14001. Dit is een reeks van internationale, vrijwillige milieumanagement standaarden, normen en gidsen om bedrijven een kader aan te bieden om hun milieumanagement beter te organiseren.

BREEAM: Dit staat voor Building Research Establishment Environmental Assesment Method. Het is een methode, ontwikkeld door het Britse BRE, om op objectieve wijze de duurzaamheid van bouwprojecten te evalueren en te quoteren. Willemen Groep levert steeds meer gebouwen met een BREEAM-certificaat van ‘Very good’ over ‘Excellent’ tot zelfs 'Outstanding' op. 

Passieve gebouwen: Willemen Groep blijft bouwen aan haar expertise in de passiefbouw. Passieve gebouwen zijn heel energiezuinige bouwwerken die een optimaal zomer- en wintercomfort bieden. De energievraag van dit soort gebouwen is heel laag, maar de bouw ervan vergt heel wat expertise. Enkele voorbeelden van passiefbouw binnen Willemen Groep zijn de Astrotoren, de Belgische ambassade in Kinshasa en het sportcentrum Nelson Mandela in Neder-Over-Heembeek.

Eigen asfaltproductieplants: Onze groep beschikt over vijf asfaltproductieplants die de laatste jaren allemaal op gas zijn overgeschakeld. We vinden het belangrijk om onze impact op de omgeving tot een minimum te beperken. Daarom voldoen onze installaties aan de strengste eisen op vlak van geluid, geurhinder en de emissie naar bodem en lucht. Willemen Infra was daarenboven het eerste bedrijf in België met de AVT-erkenning. AVT staat voor ‘Asfalt Verlaagde Temperatuur’ en is een milieuvriendelijkere variant op standaard asfalt, omdat de productie ervan op een lagere temperatuur gebeurt. We nemen bovendien deel aan een onderzoeksproject van de Universiteit Antwerpen naar asfalt verrijkt met verjongingsmiddelen en verhoogde recyclingpercentages. Dit project wordt gefinancierd door VLAIO - Tetrafonds (HBC.2018.0021 REjuveBIT). 

Drainphalt: Deze innovatieve en duurzame verharding werd ontwikkeld door Willemen Infra en is geschikt voor de aanleg van parkings, opritten en wegenis rond gebouwen. Doordat deze asfaltverharding waterdoorlatend is, wordt de installatie van buffers en riolen overbodig. Het asfalt buffert het regenwater, zodat het geleidelijk aan doorsijpelt tot in het grondwater. Dit maakt van Drainphalt dé oplossing voor een bekend milieuprobleem: het alsmaar dalende grondwaterpeil. Meer info op www.drainphalt.be

DRAINPHALT

Bijenkasten: Het gaat niet goed met de bijenpopulaties in onze contreien: de voorbije jaren stierf gemiddeld 30% van de honingbijen. De honingbij is nochtans essentieel om ons ecosysteem en de biodiversiteit in stand te houden. Om een steentje bij te dragen, heeft hebben we twee bijenkasten laten plaatsen aan ons hoofdkantoor in Mechelen.

Car Free Day: Sinds de start ervan nemen we elk jaar opnieuw deel aan de Car Free Day. Tijdens die dag vragen we onze medewerkers om de wagen indien mogelijk thuis te laten en te kiezen voor alternatieve vervoerswijzen: de fiets, te voet, met het openbaar vervoer of al carpoolend. Als beloning voor hun inspanningen verwennen we het personeel met een gezonde lunch en tal van andere initiatieven. 

Groene vervoersmiddelen: Voor korte verplaatsingen kunnen onze medewerkers gebruik maken van bedrijfsfietsen. De medewerkers die recht hebben op een bedrijfswagen, kunnen kiezen voor milieuvriendelijkere alternatieven. Zo zijn er hybride en CNG-wagens beschikbaar in ons wagenpark. Ook wie een bedrijfsvoertuig heeft, blijven we aansporen om regelmatig de fiets te nemen. Dit doen we door hen een kilometervergoeding aan te bieden als ze hun wagen in de garage laten.

Zonder partners is het niet mogelijk om veranderingen te verwezenlijken op globaal niveau. We zetten graag onze partners op een rij die het mogelijk maken dat onze groep kan helpen bouwen aan een betere wereld.

Voka is zich bewust van de belangrijke bijdrage die bedrijven kunnen leveren om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te realiseren. Daarom riepen zij het VCDO-label in het leven: het Voka Charter voor Duurzaam Ondernemen. Dit label wordt toegekend aan bedrijven die zich actief inzetten en hun beleid erop toespitsen om de 17 ontwikkelingsdoelstellingen haalbaar te maken. We zijn trots dat we sinds 2017 dit label mogen dragen. 

Volgende partners faciliteren mee ons MVO-beleid:

 • Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
   
  Respect - MVO - Logo Ondernemers voor ondernemers
 • Respect - MVO - Logo Protos
   
  Respect - MVO - Logo Protos
 • Respect - MVO - Logo VOKA
   
  Respect - MVO - Logo VOKA
 • ISO 9001
   
  ISO 9001
 • Respect - MVO - Logo BREEAM
   
  Respect - MVO - Logo BREEAM
 • Respect - MVO - Logo Youca
   
  Respect - MVO - Logo Youca
 • Respect - MVO - Logo VCDO
   
  Respect - MVO - Logo VCDO